Privacyverklaring Amarant Adviesbureau

 

Amarant Adviesbureau verzamelt persoonsgegevens over u via onze dienstverlening en via onze website. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u of uw werkgever bij wie u in dienst bent, gebruik maakt van onze dienstverlening. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de volgende gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

·         het voldoen aan een wettelijke verplichting

·         de uitvoering van een overeenkomst

·         uw uitdrukkelijk gegeven toestemming

·         een gerechtvaardigd belang

 

Wij verzamelen de volgende gegevens over u: naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres BSN-nummer en geboortedatum. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan die wij nodig hebben.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor:

a)           het verlenen van onze dienstverlening

b)           het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u en/of uw werkgever hebben

c)            advisering, bemiddeling en verwijzing

d)           het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodiensten en overheidsinstellingen. Amarant Adviesbureau zal de persoonsgegevens alleen met deze derden delen vanwege de hiervoor genoemde grondslagen. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Als wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zullen we een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten. In die overeenkomst spreken wij af dat de derde de persoonsgegevens even goed dient te beschermen als wij. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Anonieme gegevens

Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’.

 

Uw rechten als betrokkene

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 

·         de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;

·         de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;

·         verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

·         bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;

·         een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;

·         de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;

·         bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@amarantadviesbureau.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

 

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

 

Amarant Adviesbureau
Sibculoseweg 36
7676 PC Westerhaar-Vriezenveensewijk
info@amarantadviesbureau.nl